РЕШЕНИЕ №32 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху УПИ-ХVІІ-2167, КОО, кв.129 по ПУП на гр.Пещера

Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината и взе предвид становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по устройство на територията и на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1 от ЗОС и чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.40, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане сд общинско имущество и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

1. Да се прекрати съсобствеността в УПИ-ХVІІ-2167, КОО, кв.129 по ПУП на гр.Пещера чрез продажба частта на Община Пещера на съсобственика ЕТ"Силвия Канберова"-гр.Пещера в съответствие с изготвената пазарна оценка на земята на обща стойност в размер на 4 200.00лв.

2. Приема изготвената от лицензиран оценител – пазарна оценка на стойността на земята на УПИ-ХVІІ-2167, КОО, кв.129 по ПУП на гр.Пещера в размер на 69.75лв/кв.м.

3. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договор за прекратяване на съсобственост в УПИ-ХVІІ-2167, КОО, кв.129 поп ПУП на гр.Пещера /описана в т.1/ с ЕТ"Силвия Канберова"-гл.Пещера в съответствие с изготвената пазарна оценка.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/