РЕШЕНИЕ №35 Печат

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Промяна на месечните такси за ползване на детски ясли и детски градини

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината, взе в предвид становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси и ПК по просвета, младежки дейности и спорт и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Променя месечната такса за ползване на детски ясли и детски градини с цел покриване за разходите на храна в размер на 30,00 лв. в сила от 01.01.2008г.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали:

"ЗА":

"ПРОТИВ":

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/