РЕШЕНИЕ №36 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера за финансиране по схема за безвъзмездна помощ по Програма ФАР BG 2005/017-353.10.02

Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината и становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Пещера по Програма ФАР BG 2005/017-353.10.02 " Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите с Проект по Компонент 1 – "Изграждане и доизграждане, реконструкция/рехабилитация/ ремонт на необходимата техническа и социална инфраструктура в населени места или части о населени места (райони/квартали) с концентрация на ромско население" с максимална стойност на безвъзмездната помощ 400 000 евро.

2. Определя Проекта "Чрез модерна инфраструктура към успешна интеграция", обхващащ реконструкция на водопроводи и пътни настилки на улиците "Свобода", "Здравец", "Славей" и "Бор" в кв.Луковица, гр.Пещера като приоритетен, съответващ на: Приоритет 2: << Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост>>,

ЦЕЛ 1. "Доразвиване и функционално усъвършенствуване на инфраструктурата и подобряване на нейното качество".

М.1.: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура – пътища, публичен транспорт.

М.2.: Рехабилитация на водопроводната мрежа непрекъснато водоснабдяване и гарантиране качеството на водата.

М.3.: Обновяване и осъвременяване на канализацията и на водопречиствателните съоръжения съгласно стандартите та ЕС.

3. Дава принципно съгласие за осигуряване на съфинансиране в размер на 5% от стойността на проекта след одобряването му.

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по представяне на проекта за кандидатстване за финансиране и включването им към ОПР и ПРОПР за 2008 година.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

"ЗА": 20

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:.......... ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:..............

/Н.Попова/ /Д-р Кр.Симеонова/