РЕШЕНИЕ №61 Печат

 

 

        На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжността управител на “Инфрастройпродукт”-ЕООД-гр.Пещера на Костадин Ташев Тиков

 

 

 

 

    Общинският съвет – гр.Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, като взе предвид разпоредбите на чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

  1. Освобождава Костадин Ташев Тиков като управител на “Инфрастройпродукт”-ЕООД-гр.Пещера.
  1. Избира за временно изпълняващ дейността управител Иван Спиров Спиров.
  1. Да се приемат действия от търговското дружество за вписване на промяната на управителя в Търговския регистър.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

“ЗА”: 20

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:……….                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:…………..

                               /Н.Попова/                                                         /Д-р Кр.Симеонова/