РЕШЕНИЕ №676 Печат

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 14 .03.2011 г .,  Протокол  № 64,

 

ОТНОСНО: Осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" , Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

 

 

 

         Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1, т.23  и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

 

1. Подкрепя участието на Община Пещера с проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Св.Петка", град Пещера на стойност 3 711 823,63  (три милиона седемстотин и единадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 63 стотинки) лв.

2. Определя проекта по т. 1 като приоритетен, съответстващ на Прироитет 4: Опазване и експониране на културно-историческото наследство. Развитие на културата, туризма, спорта и младежките дейности", Цел 1: Опазване на културно-историческото наследство и развитие на културата, Мярка 1: Поддържане, опазване, възстановяване и трайно експониране на богатото културно- историческо наследство в общината, Мярка 4: Издателска дейност, Мярка 5:  Мобилност на културата – размяна на идеи, опит и положителни практики на международно, национално и местно ниво, Цел 2: Подобряване на плановата и организационната основа за развитие на туризъм в общината,  Мярка 1: Планово и програмно осигуряване на развитието на туризма в общината, Цел 3: Създаване на цялостни продаваеми туристически продукти, Мярка 1: Професионална промоция и реклама на туристически продукти, Мярка 2: Проучване възможностите за създаване на нови туристически продукти, Цел 4: Подобряване на кадровото, инстуционалното и информационното осигуряване на туризма в общината, Мярка 1: Повишаване квалификацията на кадрите, заети в туризма и институционалното партньорство, Мярка 2: Развитие на културен туризъм, екотуризъм и спортен туризъм.

3. Одобрява собствен принос 5% в размер на 185 591.18 ( сто осемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лв. и осемнадесет стотинки) лв.

4. Възлага на Кмета на Община Пещера да планира в бюджетите на община Пещера необходимите финансови средства за осигуряване на  собствен принос за проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Св.Петка", град Пещера.

5. Задължава Кмета на Община Пещера да запази предназначението на обекта на интервенция по предложения проект за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и да не бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували:

- ЗА - 16

- ПРОТИВ - няма

 

 

-  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

             /Хр. Стайкова/                                                                      / Д-р Цв. Лепарова/