РЕШЕНИЕ №677 Печат

           На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол №  65,

 

 ОТНОСНО:  Информация за дейността на МБАЛ"Проф.Д.Ранев"ООД гр.Пещера за 2010г.

 

 

 

           Общинският съвет след като изслуша информацията, взе предвид становището на ПК  в Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Приема информацията за дейността на МБАЛ"Проф.Д.Ранев"ООД гр.Пещера за годината завършваща на 31.12.2010г.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

"ЗА": 19

"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                /Хр.Стайкова/                                                         /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 677-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb