РЕШЕНИЕ №678 Печат

           На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на  28.03.2011г., Протокол №  65

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ „Полиция"– Пещера за 2010г.

 

 

           Общинският съвет след като изслуша Отчета за работата на РУП – Пещера за 2010г., взе предвид становището на постоянната комисия по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Отчета за работа на РПУ – Пещера за 2010 година.

        

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

"ЗА": 19

"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

                 /Хр.Стайкова/                                                           /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 678-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb