РЕШЕНИЕ №680 Печат

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на бюджетните финансови средства  отпуснати на читалиe "Развитие" –Пещера, читалище "Зора" с.Радилово, читалище "Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево през 2010 година.

 

 

          Общинският съвет след като изслуша Отчета на бюджетните финансови средства  отпуснати на читалищe "Развитие" –Пещера, читалище "Зора" с.Радилово, читалище "Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево през 2010 г., взе предвид становището на ПК , във връзка с чл.26, ал.2, чл.26а, ал.4 от ЗНЧ и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема Отчета на бюджетните финансови средства  отпуснати на читалищe "Развитие" –Пещера, читалище "Зора" с.Радилово, читалище "Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево през 2010 година.

2. Дава  много добра оценка  за работата та читалищата в Община Пещера.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 17

"ЗА": 17

"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

               /Хр.Стайкова/                                                             /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 680-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb