РЕШЕНИЕ №681 Печат

                На  Общински  съвет гр. Пещера ,взето  на заседанието  проведено на 28.03.2011год. с  Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО : Отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет"

 

 

 

         Общинският съвет след като изслуша отчета, взе пред вид становището на ПК на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

 Р Е Ш И

 

Приема отчет за изпълнение на дейностите свързани с ограничаването на специфичните миризми изпускани от площадката на „Биовет", с препоръка за предоставяне на подробни графици  за монтажните работи.

 

 

Общ брой  общински съветници  -21

 Присъствували : 18

"ЗА" : 18

 "ПРОТИВ" : няма

 "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" : няма

 

 

 ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :

                   /Хр.Стайкова/                                                        / Д-р Цв.Лепарова/