РЕШЕНИЕ №682 Печат

         На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

Относно:  Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в Община Пещера за периода януари – март 2011 година

 

 

        Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Р Е Ш И:

 

Приема отчет за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в Община Пещера за периода януари – март 2011 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: 18

За: 18

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Технически секретар:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   / Христина Стайкова /                                                                    / д-р Цветанка Лепарова /

Attachments:
Download this file (reshenie 682-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb