РЕШЕНИЕ №683 Печат

          На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за развитието на туризма в Община Пещера за периода 2011 – 2016 г..

     

                                        

       Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК и на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма и чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема "Програма за развитието на туризма в Община Пещера за периода 2011 – 2016 г.".

 

 

Общ брой съветници: 21

Присъствали: 1 

Гласували: 18

За: 18

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Техн. Секретар:                                                            Председател ОбС:

               /Хр. Стайкова/                                                               / д-р Цв. Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 683-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb