РЕШЕНИЕ №684 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост – п.и.№007099 "сметище" в м."Потока", землище град Пещера

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Открива процедура за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване част, представляваща 3.000 (три) дка от имот - публична общинска собственост – п.и.№007099 "сметище" в м."Потока".

2. Утвърждава годишна наемна цена за 3.000 дка в размер на 120 лева.

3. Определя депозит в размер на 10 лв.

4. Определя срок за отдаване под наем – 5 години.

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частта в съответствие с НРПУРОИ на Община Пещера.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 17

- Гласували: 17

- ЗА – 17

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

             /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/