РЕШЕНИЕ №685 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНСТ по ОП "РР", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция "Социална инфраструктура", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституциона-лизация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"   

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1.       Подкрепя кандидатстването на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск",    операция "Социална инфраструктура" Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "РР" за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години с капацитет 12 + 2 деца.

2.       Проектът да се реализира чрез изграждане на нова сграда в УПИ ІV – "Център за социални услуги", кв.17 по ПУП на гр.Пещера и благоустрояване на околното пространство.

3.       Поема ангажимент след приключване на проекта да се създаде съответната социална услуга - ЦНСТ.

4.       До приключване на строителните работи по изпълнението на проекта за изграждане на центъра, да стартира създаването на услугата.

5.       Услугата да бъде поддържана минимум 5 години след създаването и.

6.       Предназначението на сградата, обект на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

7.       Сградата, обект на интервенция по проекта ще бъде използвана за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

8.       Упълномощава Кмета да Общината да организира всички необходими действия за успешно кандидатстване по схемата.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 17

- Гласували: 17

- ЗА – 17

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/