РЕШЕНИЕ №686 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Поправка и допълнение на Решение №572/30.07.2010 г. за промяна на предназначение на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Поправя Решение №527/30.07.2010 г., като променя предназначението на част от улица с о.т. 475 – о.т. 476 – о.т.477 с площ от 85 кв.м., доказана с геодезическо заснемане, представляваща джоб за бивша автобусна спирка на Ж.П гара.

2. Да се състави акт за съсобствения имот УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, целият с площ 2245 кв.м., в който частта на общината е 85/2245 идеални части.

3. Упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвяне на пазарна цена на общинската част от имота за осъществяване на процедура за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували: 16

- ЗА – 16

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/