РЕШЕНИЕ №687 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещение – частна общинска собственост – Монолитен павилион №3 с полезна площ 18 кв.м. под наем - безвъзмездно

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.38, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл.2, ал.5 от Наредба №4/16.03.1999 г. на МТСП за условията и реда за извършване на социални услуги и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Предоставя безвъзмездно под наем, без провеждане на търг и конкурс Монолитен павилион №3, с площ 18 м2, предоставен за управление на ОП "ПП", на Сдружение "Диабетик", гр.Пещера.

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор със Сдружение "Диабетик", гр.Пещера за предоставяне на социална услуга – организиране на социални контакти и възможности за активен живот на болните от диабет в Община Пещера.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/