РЕШЕНИЕ №688 Печат

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №730/27.05.2011г.

 

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост – №004002 в местността "Студен дол", землище град Пещера на Сдружение "Ловно-рибарско дружество-Пещера"

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19 от ЗСПЗЗ и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг на част представляваща  6.250 (шест цяло двеста и петдесет хилядни) дка от имот - публична общинска собственост – №004002 в местността "Студен дол", землище град Пещера (целият с площ от 154.197 дка)  АОС №31/11.02.2011 г., вписан в Службата по вписванията към РС – Пещера с Вх.рег.№146/21.02.2011 г., акт №111, том 1, стр.6448.

2. Утвърждава начална тръжна цена, представляваща годишна наемна цена за частта от имота в размер на 60 лева.

3. Определя депозит за участие в търга – 6 лева.

4. Определя срок за отдаване под наем – 1 година.

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира публичен търг за отдаване под наем на частта от имота по реда на НРПУРОИ.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

               /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/