РЕШЕНИЕ №690 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Одобрение на споразумение за прекратяване на договор за наем №23/09.02.2010 г., сключен със СНЦ "Бизнес център – Пещера", промяна на предназначение на имот – от частна в публична общинска собственост

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.20а, ал.1 от ЗЗД, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява проект на споразумение за прекратяване на Договор №ДОГ-23/09.02.2010 г. за отдаване под наем на източната част на първи етаж от имот – бивша "Транспортна къща", намираща се в УПИ ІІ – "Администрация, промкомбинат "Чико" и търговия", кв.113 по ПУП на гр.Пещера, сключен със СНЦ "Бизнес център - Пещера.

2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумението в 14-дневен срок от вземане на решението.

3. Променя предназначението на общинската част от имот пл.№1751 и имот пл.№1752 – бивша "Транспортна къща", намираща се в УПИ ІІ – "Администрация, промкомбинат "Чико" и търговия", кв.113 по ПУП на гр.Пещера от частна  в публична общинска собственост под наименованието Художествена галерия "Веселин Стайков".

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували: 16

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – 1

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/