РЕШЕНИЕ №691 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на Бизнес инкубатор по ОП "Развитие на конкурентноспособността  на българската икономика", Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Решения №366/31.07.2009 г., №395/30.09.2009 г. и №432/27.11.2009 г. и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Спира процедурата за продажба по реда на ЗПСК на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна четириетажна производствена сграда с РЗП 4430 м2, ведно със спомагателна едноетажна сграда със ЗП – 30 м2 и имотът, в който са построени – УПИ ХІV – ПП "Братя Горови" в размер на 2 706 м2.

2. Подкрепя кандидатстването на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори",    Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ОП "Развитие на конкурентноспособността  на българската икономика" за изграждане на Бизнес инкубатор.

3. Предоставя за реализирането на проекта І-ви и ІІ-ри етаж от сградата по т.1.

4. Да се сключи договор със сдружение "Бизнес център – Пещера" за съвместна реализация на проекта.

5. Да се отрази промяната в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Пещера за 2011 година и се публикува, където е необходимо.

6. Решението влиза в сила след одобряването на проекта.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                /Хр.Стайкова/                                                                        /Д-р Цв.Лепарова/