РЕШЕНИЕ №692 Печат

           На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Продажба на използваеми ДМА чрез публичен търг с явно наддаване

 

 

         

           Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.4, т.1 и чл.82, ал.1, т. 7 от НРПУРОИ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1.      Открива процедура за продажба на използваеми ДМА – частна общинска собственост, предоставени и експлоатирани от производствен цех на ТПКИ "Братя Горови" – гр. Пещера, намиращ се в с. Бяга, община Брацигово.

2.      Определя процедура за продажба на ДМА – публичен търг с явно наддаване.

3.      Приема изготвените от независим лицензиран оценител пазарни оценки за начални тръжни цени на движимото имущество – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Наименование на ДМА

Брой

Пазарна оценка

(лева) без да е начислен ДДС

1

колонна бормашина ПК 203

1

135.00

2

шмергелов апарат

1

30.00

3

електро телфер 1,5 т.

1

60.00

4

екструдер гранулатор, модел ГС300

1

330.00

5

везна 10 кг.

1

15.00

6

Електрическо разпределително табло

1

80.00

4.  Определя депозит за различните ДМА в размер на 10 % от началните им тръжни цени.

5.  Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг за продажба на вещите по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                 /Хр.Стайкова/                                                                   /Д-р Цв.Лепарова/