РЕШЕНИЕ №695 Печат

           На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседание, проведено  на  28.03.2011 г.  Протокол  № 65

 

Относно: Отчет  за  изпълнение  на  мерките заложени  в Общинската  програма  за  качеството на атмосферния въздух през 2010 г. 

 

                                                     

          Общинският съвет след  като  изслуша Отчета за изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за качеството на атмосферния въздух през 2010г., взе предвид  становището  на  Постоянните комисии, на  основание чл. 21,  ал. 1, т.23  от  ЗМСМА  и  след   станалите  разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за качеството на атмосферния въздух през 2010г.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 15

Гласували: 15

"ЗА"- 15

"ПРОТИВ"- няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

 

Тeхн.Секретар:                                                                       Председател:                                                                                                              

              /Хр. Стайкова /                                                                    / д-р Цв. Лепарова /

Attachments:
Download this file (reshenie 695-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb