РЕШЕНИЕ №696 Печат

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г.,  Протокол  № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г." с инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера"

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Пещера за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." с инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера ", в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." на обща стойност 28 874 050,54 (Двадесет и осем милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и петдесет лева и 0,54 ст.).

2. Определя проекта по т. 1 като приоритетен, съответстващ на Мярка 2 „Рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснато водоснабдяване и гарантирано качество на водата" и Мярка 3 „Обновяване и осъвременяване на канализацията и на водопречиствателните съоръжения съгласно стандартите на ЕС" от Цел 1 „Доразвиване и функционално усъвършенстване на инфраструктурата и подобряване на нейното качество" от Приоритет 1 „Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост" от Общинския план за развитие на Община Пещера за периода 2007-2013 г.

3. Одобрява финансов ресурс за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС и покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос в общ размер на 2 700 000 лв. (Два милиона и седемстотин хиляди лева).

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." и да планира в бюджетите за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. на община Пещера необходимите финансови средства за осигуряване на собствен принос за проекта.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували:15

- ЗА - 15

- ПРОТИВ - няма

-  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                 /Хр. Стайкова/                                                                      / Д-р Цв. Лепарова/