РЕШЕНИЕ №697 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС за откупуване частта на физическите лица от съсобствен имот, представляващ УПИ ІV-търговия и услуги, кв.142 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 1505/21000 идеални части, а на физическите лица 19495/21000 идеални части.   

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността,  и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Отказва да откупи 19495/21000  идеални части от УПИ ІV-търговия и услуги, кв.142 по ПУП собственост на Елена Илиева Куцева с ЕГН 5302183636, притежаваща л.к.№132502456, издадена на 11.07.2000 г. от МВР – Пазарджик, с постоянен адрес: гр.Пещера, ул."Йордан Ковачев" №2Б, и Георги Тодоров Куцев с ЕГН 5311243466, притежаващ л.к.№640154194, издадена на 18.05.2010 г., с постоянен адрес: гр.Пещера, ул."Йордан Ковачев" №2Б.

2. Община Пещера е удостоверила правото си на собственост върху идеалните части от имота след съдебна делба с влязло в сила Определение по гр.дело №555/2007 г. по описа на РС - Пещера и Заповед №67/03.02.2011 г. за одобряване на ПУП – ПРЗ за част от кв.142 по плана на гр.Пещера.

3. Отказът от сделка е при цена 5500 лв.

4. Копие от решението да се предостави на съсобствениците, за да им послужи като документ по чл.33 от Закона за собствеността.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА – 15

- ПРОТИВ –няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

               /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/