РЕШЕНИЕ №699 Печат

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 21.04.2011г., Протокол № 66

 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на декларация по повод нарушения на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.4, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета при проведеното на 15.04.2011г. спортно състезание:"Координация, разум и действие".

 

 

 

          Общинският съвет след като изслуша декларацията , след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.23, и ал.2 от ЗМСМ

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема декларацията по повод нарушения на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.4, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета при проведеното на 15.04.2011г. спортно състезание:"Координация, разум и действие".

 

 

Общ брой на общинските съветници 21

Присъствали: 13

"ЗА" - 13

"Против": няма

"Въздържали се": няма

 

 

Техн.секретар:                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

               / Хр.Стайкова/                                                                              /Д-р Цв.Лепарова/