РЕШЕНИЕ №700 Печат

           На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието,  проведено на   29.04.2011год., Протокол № 67

 

ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на "ВКС" ЕООД гр.Пещера за 2010 година

 

 

 

         Общинският съвет, след като изслуша Отчета, взе предвид становището на Постоянните комисии,  на основание чл.137, ал.1,т.3, във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

1.   Приема Отчет         за икономическите резултати от дейността на "ВКС" ЕООД гр.Пещера за 2010 година.

2. Приема, че печалбата от 6817,85 лв. остава като неразпределена печалба за покриване на загуби от минали години.

 

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 19

 "ЗА" –  19

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"-  няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                /Хр.Стайкова/                                                                     /Д-р Цв.Лепарова/

 

Attachments:
Download this file (reshenie 700-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb