РЕШЕНИЕ №701 Печат

            На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 29.04.2011г., Протокол № 67

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на дейностите, извършени от Дирекция „Социално подпомагане" – Пещера, заложени в Общинска програма за закрила на детето -2010г. и Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2011г.

 

 

               Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Пещера, взе предвид становището на ПК по Здравеопазване и социална политика и ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.20а от Закона за закрила на детето, чл.3, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.23, т.24 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема  Отчета за изпълнение на дейностите, извършени от Дирекция „Социално подпомагане" – Пещера, заложени в Общинска програма за закрила на детето -2010г.

2.  Приема Общинска програма за закрила на детето – 2011г.

 

 

Общ брой на общинските съветници 21

Присъствали: 19

"ЗА" - 19

"Против": няма

"Въздържали се": няма

 

 

Техн.секретар:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                / Хр.Стайкова/                                                                         /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 701-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb