РЕШЕНИЕ №703 Печат

            На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието , проведено на 29.04.2011г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Определяне нов член на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 

 

            Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове във връзка с чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му и след станалите разисквания

 

Р  Е  Ш  И :

         

1. Освобождава  Юлия Иванова Якофова като член на Местната комисия.

2. Определя Стефка Иванова Кабова за член  на Местната комисия по чл.8, ал.2 на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове  и предлага на Националния компенсационен жилищен фонд да я утвърди.

 

 

Общи брой общински съветници: 21

Присъствували: 16

Гласували: 16

"ЗА": 16

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  /Хр.Стайкова/                                                               /Д-р Цв.Лепарова/