РЕШЕНИЕ №704 Печат

                На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04.2011 г., Протокол № 67

 

Относно: Приемане на решение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници

 

 

              Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема максимални цени на таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър на пробег – цена в размер на 1,30 лв.;

- за нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър на пробег – цена в размер на 1,50 лв.

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 17

Гласували: 17

За: 17

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Технически секретар:                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                     / Христина Стайкова /                                                                    / д-р Цветана Лепарова /