РЕШЕНИЕ №705 Печат

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Потвърждаване на пазарна цена за продажба на УПИ І – "ВКС-ЕООД" в кв.74 по плана гр.Пещера с площ 1475 кв.м.

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Потвърждава актуализирана пазарна цена за продажба на имот – частна общинска собственост - УПИ І – "ВКС-ЕООД" в кв.74, по ПУП на гр.Пещера с площ 1 475 кв.м. в размер на 134 000 лева без ДДС.

2. Продажбата да се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Приема начална тръжна цена в размер на 134 000 лева без ДДС.

4. Определя депозит за участие в размер на 13 400 лева.

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждане на нови публични търгове с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ на Община Пещера.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували: 18

- ЗА – 18

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова