РЕШЕНИЕ №717 Печат

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

ОТНОСНО:Отчет за дейността на „ОП Паркинги и пазари" за 2010г.

 

Общинският съвет, след като изслуша Отчета, взе предвид становището на Постоянните комисии, във връзка с чл.11, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОП"Паркинги и пазари" и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

РЕШИ:

 

1. Приема Отчет за дейността на ОП"Паркинги и пазари"за 2010г.

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 17

"ЗА" – 17

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                  /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (717PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb