РЕШЕНИЕ №718 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП"Обредни дейности"

Общинският съвет, след като изслуша Отчета, взе предвид становището на Постоянните комисии, във връзка чл.23 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

РЕШИ:

 

1. Приема Отчет за дейността на ОП"Обредни дейности" за 2010г.

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 15

"ЗА" – 15

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                   /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (718 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb