РЕШЕНИЕ №719 Печат

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011г. , Протокол № 68

Относно: разглеждане информация за дейността на Общински културен дом за учебната 2010 – 2011 год.

Общински съвет – гр. Пещера, след като изслуша информацията за дейността на Общински културен дом за учебната 2010 -2011 г. и взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

РЕШИ:

1.Приема информацията за дейността на Общинския културен дом за учебната 2010 – 2011 г.

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 16

Гласували: 16

За: 16

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Технически секретар:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Хр. Стайкова /                                                                      / Д-Р ЦВ. ЛЕПАРОВА /

Attachments:
Download this file (719 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb