РЕШЕНИЕ №721 Печат

     На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

 

Приема информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали:15

"ЗА": 15

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:

/Хр. Стайкова/                                                                       /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (721PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb