РЕШЕНИЕ №722 Печат

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68

 

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2012 година

Общинският съвет след като изслуша Плана за развитие на социалните услуги за 2012 година, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.19, ал.3 от Закона за Социално подпомагане и чл. 21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

 

Приема План за развитие на социалните услуги за 2012 година.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали:13

"ЗА": 13

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ":няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:

/Хр. Стайкова/                                                                   /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (722 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb