РЕШЕНИЕ №723 Печат

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68

 

ОТНОСНО: Разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ като делегирана от държавата дейност

Общинският съвет след като обсъди предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК по здравеопазване и социална политика, ПК по просвета младежки дейности и спорт, ПК по законност и развитие на местното самоуправление и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за социално подпомагане, чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с Решение № 702/29.04.2011 г. на ОС - Пещера

 

Р Е Ш И :

 

1. Одобрява разкриването на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ като делегирана от държавата дейност при следните параметри.;

1.1. Капацитет – 40 души.;

1.2. Численост на персонала – 7 лица;

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за получаване на разрешение за разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ като делегирана от държавата дейност.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали:16

"ЗА": 16

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:

/Хр. Стайкова/                                                                  /Д-р Цв.Лепарова/