РЕШЕНИЕ №724 Печат

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНСТ по ОП "РР", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция "Социална инфраструктура", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституциона-лизация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

 

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Подкрепя кандидатстването на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", операция "Социална инфраструктура" Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "РР" за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години с капацитет 12 + 2 деца.

2. Проектът да се реализира чрез изграждане на нова сграда в имот с площ 3 300 м2 – публична общинска собственост - УПИ ІV – "Център за социални услуги", кв.17 по ПУП на гр.Пещера и благоустрояване на околното пространство. След одобряването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.2 от ЗУТ, за имота да се състави нов акт за публична общинска собственост. Имотът се предоставя за нуждите и съгласно изискванията на проекта.

3. Поема ангажимент след приключване на проекта да се създаде съответната социална услуга - Център за настаняване от семеен тип.

4. До приключване на строителните работи по изпълнението на проекта за изграждане на центъра, да стартира създаването на услугата.

5. Услугата да бъде поддържана минимум 5 години след създаването и.

6. Предназначението на сградата, обект на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

7. Сградата, обект на интервенция по проекта ще бъде използвана за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

8. Упълномощава Кмета да Общината да организира всички необходими действия за успешно кандидатстване по схемата.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували: 16

- ЗА – 16

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                    /Д-р Цв.Лепарова/