РЕШЕНИЕ №725 Печат

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Актуализация на пазарна цена за продажба на УПИ VІ – ОбНС - 1708 в кв.115 по плана на град Пещера, ведно с построената в него сграда

 

 

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Приема актуализирана пазарна цена за продажба на имот – частна общинска собственост - УПИ VІ – ОбНС - 1708 в кв.115 по плана на град Пещера, с площ 423.50 м2, ведно с построената в него сграда със ЗП - 136.50 м2 и РЗП – 409.50 м2 в размер на 210 000 лева без ДДС.

2. Продажбата да се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Приема начална тръжна цена в размер на 210 000 лева без ДДС.

4. Определя депозит за участие в размер на 21 000 лева.

5. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждане на нови публични търгове с явно наддаване по реда на глава осма от НРПУРОИ на Община Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 16

- Гласували: 16

- ЗА – 16

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                              /Д-р Цв.Лепарова/