РЕШЕНИЕ № 737 Печат

 

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 65,

 

    Относно: Отмяна на Решение № 707/ 29.04.2011г. на Общински съвет Пещера

 

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Общината, становищата на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

 

    1. Отменя Решение № 707/29.04.2011г. на Общински съвет – Пещера.

   2. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 728/27.05.2011г. на Общински съвет Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували: 18

- ЗА – 18

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                      /Д-р Цв.Лепарова/