РЕШЕНИЕ № 739 Печат

 

     На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011 г.,

Протокол № 69,

   Относно: Внаяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Алекс Северинов Клашнов

 

  Общинският съвет град Пещера след като се запозна с постъпилата преписка, взе предвид становището на Постоянната комисия по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.7, ал.4, т3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И :

   Дава съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Алекс Северинов Клашнов.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 18

- Гласували:18

- ЗА – 18

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                  /Д-р Цв.Лепарова/