РЕШЕНИЕ № 740 Печат

 

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

  Относно:Допускане изготвяне на проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с пл.№ 3055, 3056 и 3391 кв. 221 по ПУП на град Пещера „Разширение Север-Копривец" и промяна трасето на предвидена улица с о.т.977-978-979-980-981/нереализирана/всъответствиеспредставената скица – проект

 

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на Постоянните комисии и на основание чл.6, ал.1, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

   Допуска изработване на проект за Частично изменение на ПУП – План за регулация и застрояване с който да се измени трасето на улица с о.т. 977-978-979-980-981 /нереализирана до момента/, кв. 221 по плана на гр.Пещера „Разширение Север-Копривец", така че да тангира с УПИ I-Културна и техническа инфраструктура, кв. 17 по плана на гр.Пещера с нови проектни о.т. 977а-977б-977в-977г-977д-981, както и урегулиране при което поземлени имоти с пл.№ 3055, 3056 и 3391 се обединяват в самостоятелен нов УПИ VII-3055, 3056, 3391 за жилищно строителство, кв. 221 по плана на гр.Пещера „Разширение Север-Копривец" в съответствие с изготвената скица –проект.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:18

Гласували:18

ЗА :17

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                             /Д-р Цв. Лепарова/