РЕШЕНИЕ № 748 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

   Относно: приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет- гр. Пещера за периода януари 2011 – юни 2011 година

  Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, , ПК по законност и развитие на местното самоуправление, като съобрази разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местната самоуправление и местната администрация и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

РЕШИ:

  Приема Отчета на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет- гр. Пещера за периода януари 2011 – юни 2011 година

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 17

Гласували: 17

За: 17

Против: няма

Въздържали се: няма

 

 

Технически секретар:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                       /д-р Цв. Лепарова /

Attachments:
Download this file (prilojenie 748.doc)prilojenie 748.doc[ ]0 Kb