РЕШЕНИЕ № 751 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

 

   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на Трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица "Михаил Такев", между о.т. 543 и 544-518 и улица "Дойранска епопея" между о.т. 543 и о.т. 519 в в кв. 115, по ПУП на град със застроена площ от 6 м2

Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т. 4, чл.34, ал.6 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с Решение №711/29.04.2011 г. и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

 

   1. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с EVN Bulgaria Електроразпределение АД, КЕЦ Пещера за учредяване право на строеж на трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица "Михаил Такев", между о.т. 543 и 544-518 и улица "Дойранска епопея" между о.т. 543 и о.т. 519 в в кв. 115, по ПУП на град със застроена площ от 6 м2 .

   2. Приема изготвената от лицензиран оценител пазарна цена на имота в размер на 900 лева.

 

 

Общи брой общински съветници: 21

Присъствували: 17

Гласували: 17

"ЗА": 17

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                          /Д-р Цв.Лепарова/