РЕШЕНИЕ № 753 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно: Изменение на т.1 на Решение № 526/30.04.2011г. за цена за доставка на стопанска вода

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината относно необходимостта от намаляване на таксата, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

   І. Да се измени т.1 на Решение № 526/30.04.2010 г. и тя да придобие следното съдържание:

1. Дава съгласие Община Пещера да предоставя такса за ползване на услугата "доставка на стопанска вода" през 2011 година, както следва:

1.1. Цена за доставка на стопанска вода на населението;

- за домакинство в къща – 24 лева с ДДС – годишно;

- за домакинство в апартамент – 10 лева с ДДС – годишно;

   ІІ. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 526/30.04.2010г.на Общински съвет – Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 17

- Гласували:17

- ЗА – 11

- ПРОТИВ – 1

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Хр.Стайкова/                                                                 /Д-р Цв.Лепарова/