РЕШЕНИЕ № 756 Печат

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР с който да се обособят нови УПИ и обслужващи улици за УПИ III-Жилищно строителство, кв. 124 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица – предложение.

 

 

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на кмета на Община-Пещера, становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по устройство на територията и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

  Допуска възлагане изработването на проект за Частично изменение на ПУП – План за регулация с предвиждане за обособяване на нови УПИ и обслужващи улици за УПИ III-Жилищно строителство, кв. 124 по ПУП на гр. Пещера в съответствие с изготвената скица –проект

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:16

Гласували:16

ЗА :15

ПРОТИВ:няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                              /Д-р Цв. Лепарова/