РЕШЕНИЕ № 758 Печат

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

   ОТНОСНО: Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП "Братя Горови" в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т. 3, чл.3, ал.1,т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И :

І. Отменя Решение № 691/28.03.2011г.на Общински съвет-Пещера.

ІІ. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП "Братя Горови" в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.

ІІІ. Приема начална тръжна цена в размер на 700 000,00 лв. (седемстотин хиляди лева). Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 1841,00 кв.м, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20 % ДДС, който се дължи от купувача и не е включен в началната тръжна цена. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора при следните условия:

а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства;

б) срок на плащане- при сключване на договора;

в) собствеността върху имота, предмет на търга, се прехвърля със сключването на договора в срок до тридесет дни от датата на решението за определяне на спечелилия търга.

ІV. Определя стъпка на наддаване 10 000 лв. ( десет хиляди ) лева.

V. Размерът на депозита за участие в търга е 20 000 лева , който се внася в срок до шестнадесетия ден от обнародването на решението в" Държавен вестник" по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

VІ. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от Общински център за услуги и информация на гражданите, етаж І на общинска администрация- гр. Пещера до дванадесет календарни дни от датата на обнародването на решението в " Държавен вестник". Цена на информационния меморандум - петдесет лева, на тръжната документация – двеста лева, които се заплаща в ОЦУИГ.

VІІ. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 17 часа на шестнадесетия ден след обнародване на решението в "Държавен вестник".

VІІІ. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба чрез предварителна заявка в стая № 17 на общинска администрация.

ІХ. Търгът да се проведе на седемнадесетия ден след обнародване на решението в "Държавен вестник" в 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Пещера от комисия в състав:

Председател: Юксел Яшаров- Общински съветник

Членове: 1.Анастасия Младенова - Общински съветник

2. Юрисконсулт на Общинска администрация Пещера

3. Директор на Дирекция "ФСД"

4. Началник отдел "ОС"

Резервни членове:1.Общински съветник – Георги Стоилов

2. Правоспособен юрист

Х. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически лица и да притежават собствен капитал, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти, не по- малък от 100 000 лева и да са подписали декларация за приемане на условията на Споразумението с ТПКИ "Братя Горови" от 13.11.2008г.

ХІ. Задължителни изисквания към офертата:

Офертата следва да има следното минимално съдържание:

а) административни сведения за заинтересованото лице – наименование, седалище и адрес на управление, координати за контакти / телефон, факс, е-mail ), лице за контакти, обслужваща банка и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът;

в)декларация за приемане на условията на споразумението, подписано между ТПКИ " Братя Горови" и Община Пещера.

ХІІ. В случай на неявяване на кандидат да се проведе нов търг за продажба на имота при същите условия, но със следните срокове:

а) Срок за закупуване на тръжна документация – до 17.00 часа на 55-тия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник"

б) Срок за внасяне на депозит и за подаване на предложения – до 17.00 часа на 59-тия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник"

в) Търгът да се проведе на 60-тия ден от обнародване на решението в "Държавен вестник" в 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Пещера от комисия в същия състав.

ХІІІ. Утвърждава промени в тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване.

ХІV. Упълномощава Кмета на Община Пещера да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете и подготовката и сключването на договор за приватизация, регламентирани в Раздел І на Глава пета и Глава седма от Наредбата за търговете и конкурсите.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствували: 15

Гласували: 15

"ЗА": 15

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                /Д-р Цв.Лепарова/