РЕШЕНИЕ № 760 Печат

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.

2011 г ., Протокол № 70,

 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение N 667 от 28.02.2011г. на ОбС – Пещера за осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" по приоритетна ос 1 на ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1 «Социална инфраструктура».

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Решение N 667 от 28.02.2011г. на ОбС - Пещера като намалява одобрения собствен принос от 26 400 ( двадесет и шест хиляди и четиристотин) лв. на 20 862,00 лв. и одобрява допълнителен собствен финансов принос над задължителните 5% в размер на 22 941,30 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Пещера да се планират в бюджетите на община Пещера, съгласно Плана за действие необходимите финансови средства за осигуряване на задължителен и допълнителен собствен финансов принос за проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера", както следва: за първата година на договора (2011 - 2012 г.) – 22 941,30 лв. и за втората година на договора (2012-2013 г.) – 20 862,00 лв..

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА - 15

- ПРОТИВ - няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр. Стайкова/                                                                          / Д-р Цв. Лепарова/