РЕШЕНИЕ № 761 Печат
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   ОТНОСНО: Докладна записка от Юксел Яшаров и Ружди Мехмедов – общински съветници в Общински съвет Пещера

   Общинският съвет след като изслуша Докладна записката, след станалите разисквания във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок от 1 година на част от имот Публична общинска собственост съгласно АОС №12/30.10.2006г., предстваляващ помещение с площ от 30 кв.м., находящо се на първи редовен етаж в УПИ – ІІ- общенствено обслужване с площ от 170 кв.м. в кв.193А по ПУП на гр.Пещера ведно с посроената в него масивна двуетажна сграда „социален дом" със застроена площ 127 кв.м., находяща се на ул."Свобода" № 4.

2. Приема начална конкурсна цена в размер на 100.00 /сто/ лв.годишно.

3. Определя депозит за участие в размер на 10 лв.

4. Упълномощава Кмета на Община Пещера да организира провеждането на публично оповестения конкурс, за отдаване под наем на описания в т.1 имот, за работа по проект" Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност", финансиран от Европейската комисия по Програма "ДАФНЕ".

5. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договор със спечелелия участник по реда на НРПУРОИ.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали: 15

"ЗА": 15

"Против": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:................                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ Об С:.................

/Хр. Стайкова/                                                                               /Д-р Цв.Лепарова/