РЕШЕНИЕ № 762 Печат

    На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 12.08.

2011 г ., Протокол № 71

 

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 676 от 14.03.2011г. на ОбС – Пещера за осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1.03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И :

   1. Изменя Решение № 676 от 14.03.2011г. на ОбС - Пещера като намалява одобрения задължителен собствен принос на кандидата от 185 591.18 ( сто осемдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и един лв. и осемнадесет стотинки) лв. на 180 917,76 лв./сто и осемдесет хиляди деветстотин и седемнадесет лв. и седемдесет и шест ст./

   2. Общински съвет – Пещера одобрява собствен финансов ресурс в размер на 965 214,76 лв./ деветстотин шестдесет и пет хиляди двеста и четиринадесет лева и седемдесет и шест стотинки/, за гарантиране финансовата устойчивост на проекта „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Св.Петка", град Пещера", за периода от 3-та – 15-та година от референтния период, разпределен по години съгласно таблица „Финансова устойчивост" от финансовия анализ по проекта с отразени корекции в общия размер на бюджета.

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: 15

- Гласували: 15

- ЗА - 15

- ПРОТИВ - няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр. Стайкова/                                                                 / Д-р Цв. Лепарова/