РЕШЕНИЕ № 764 Печат

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г.,

Протокол № 72,

 

   Относно: утвърждаване на видовите дейности и цените на услугите за тях в Културен дом Пещера за учебната 2011 – 2012 г.

   Общински съвет – гр. Пещера, след като изслуша докладната записка на Кмета на общината относно утвърждаване на видовите дейности извършвани в Културния дом и определяне цените на услугите за тях за учебната 2011 – 2012 г. и взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги на територията на община Пещера

РЕШИ:

  Утвърждава видовете дейности извършвани в Културен дом – Пещера и определя цените на услугите за тях както следва:

С П И С Ъ К

На видовите дейности, извършвани в Културен дом гр. Пещера и цените на услугите за тях.

Н А И М Е Н О В А Н И Е    За един час мес. такса без ДДС

1.Школа по пиано 15 лв.

2. Детски танцови школи 12 лв.

3. Клуб „Екология"

4. Клуб по „Ракетомоделизъм" 10 лв.

5. Курсове по чужди езици съвместно с езикова школа „Логос" 25 лв.

6. Фото – клуб

7. Школа по приложно и изобразително изкуство 10 лв.

8. Спортен клуб 15 лв.

9. Тенис на маса за един час 1 лв.

10. Спортен клуб „Йога" 20 лв.

11. Клуб на журналиста – електронен вестник

12. Танцова школа „ИМПРЕСИЯ" 17 лв.

13. Танцов състав 10 лв.

14. Танцова школа „Хип Хоп" 5 лв.

Месечното възнаграждение на ръководителите на самодейни състави, школи, клубни и кръжочни форми да бъде 80% от събраната такса от формата, която ръководи след приспадане на необходимите данъци увеличено с 30 лв.

На пътуващите ръководители Културния дом поема 100% от пътните разходи.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                        / Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА /