РЕШЕНИЕ № 765 Печат

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Василка Иванова Дражева

  Общински съвет гр.Пещера след като се запозна с постъпилата преписка,взе пред вид становището на ПК по законност и развитие на местното самоуправление,на основание чл.7,ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

   Дава съгласие за внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Василка Иванова Дражева.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

За: 19

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                 / Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА /