РЕШЕНИЕ №1 Печат

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 15.11.2007 год., Протокол № 1

 

ОТНОСНО: Избиране Председател на Общински съвет – Пещера

 

Общинският съвет след като изслуша предложението и след проведеното тайно гласуване, на основание чл.21, ал. 1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

Избира общинския съветник КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА за Председател на Общински съвет - Пещера.

 

Общ брой общински съветници 21

Присъствали : 21

Гласували :

" ЗА " : 14

" ПРОТИВ" : 7

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР : ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Д.Стратева/ /Кр.Симеонова/